Pedigree:

Gitania V.G. - Level

Breeder:
Prize money:
Mareline: BWP 115
Gitania V.G.
Grey mare - 2006 - BWP | xx : 33.6%
Level
Cicero Z van Paemel (Cicero Z) stallion
2000 - Z | xx : 31.26%
Level
Chelsea Vg Z
2001 - Z | xx : 36.72%
Carthago Z
1987 - Holst | xx : 39.07%
Level
Rendez-Vous van Paemel
1994 - BWP | xx : 23.05%
Chellano Z (Chellano)
1995 - Holst | xx : 46.88%
Level
Odessa
1991 - BWP | xx : 25%
Capitol I
1975 - Holst
Perra
1978 - Holst
Randel Z
1984 - Hann
Granie
1980 - Hann
Contender
1984 - Holst
Fayence
1991 - Holst
Saygon
1972 - BWP
Ulena
1974 - BWP