Pedigree:

Meteor xx - Niveau

Naisseur:
Meteor xx
Bai brun Étalon - 1963 - TB | xx : 100%
Chief xx
1953 - TB | xx : 100%
Mitsouka xx
1954 - TB | xx : 100%
Nearco xx
1935 - TB | xx : 100%
Nikellora xx
1942 - TB | xx : 100%
Goyama xx
1943 - TB | xx : 100%
Katherine xx
1937 - TB | xx : 100%
Pharos xx
1920 - TB
Nogara xx
1928 - TB
Vatellor xx
1933 - TB
Niki xx
1934 - TB
Goya xx
1934 - TB
Devineress xx
1930 - TB
Waldstern
1980 - Old