Pedigree:

Jordi - Niveau

Naisseur:
Jordi
Gris jument - 1928 - Shagya Arabian
Shagya X-3
1909 - Shagya Arabian
Demeter
1920 - Shagya Arabian
Shagya X
1899 - Shagya Arabian
Amurath
1897 - Shagya Arabian
Bakszysz
1901 - OX
Astarte
1908 - Shagya Arabian