Pedigree:

Dynamite N - Level

Breeder:
Prize money: € 1,703
Dynamite N
Bay gelding - 2010 - SWB | xx : 30.19%
Level
Nintender (V.Sambia 58, Vegas R)
2002 - KWPN | xx : 38.29%
Level
Larissa
1995 - Old | xx : 23.84%
Namelus R (N Amelusi) NO WFFS
1995 - KWPN | xx : 42.98%
Nambia (K-Nambia)
1995 - Holst | xx : 33.6%
Landfriese I
1987 - Old | xx : 45.32%
Level
Editha
1984 - Old | xx : 1.96%
Concorde
1984 - KWPN
Eamelusiena
1986 - KWPN
Contender
1984 - Holst
Sambia
1980 - Holst
Landadel
1982 - Holst
Vilane
1983 - Holst
Gepard
1974 - Hann
Edusa
1969 - Hann