Pedigree:

Delaunay xx - Level

Breeder:
Delaunay xx
Stallion - TB | xx : 100%