Pedigree:

Kateja - Level

Breeder:
Kateja
Bay mare - 1963 - Old | xx : 50%
Manolete xx
1955 - TB | xx : 100%
Kateste II
1953 - Old
Asterios xx
1947 - TB | xx : 100%
Malta xx
1949 - TB | xx : 100%
Erbe
1947 - Old
Kateste
1941 - Old
Oleander xx
1924 - TB
Astarte xx
1938 - TB
Allgäu xx
1940 - TB
Marguerite xx
1940 - TB
Elmer
1940 - Old
Elsenta
1941 - Old
Goldjunge
1936 - Old
Katilie II
1937 - Old