Pedigree:

Munchie Munny - Level

Breeder:
Munchie Munny
Chestnut gelding - 2017 - KWPN NA | xx : 42.1%
Carambole NO WFFS stallion
2004 - Holst | xx : 44.93%
Level
Zalesgirl
2004 - KWPN NA | xx : 38.68%
Cassini I (San Patrignano Cassini)
1988 - Holst | xx : 39.85%
Level
Normandie VI
1998 - Holst | xx : 50.01%
Indoctro (C-Indoctro) NO WFFS
1990 - Holst | xx : 41.41%
Level
Kwartaire
1992 - KWPN | xx : 35.94%
Capitol I
1975 - Holst
Wisma
1984 - Holst
Concerto II
1992 - Holst
Havanna XV
1993 - Holst
Capitol I
1975 - Holst
Vanessa VII
1983 - Holst
Voltaire NO WFFS
1979 - Hann
Ubiena
1978 - KWPN