Pedigree:

Rodosto xx - Level

Breeder:
Rodosto xx
Chestnut stallion - 1930 - TB | xx : 100%