Look for inbreeding:

Genealogy:

DSP Sammy Davis jr. - IDR5*

Breeder:
Prize money: € 229,786
Black stallion - 2006 - Bay | xx : 23.47%
IDR5*
2001 - Old | xx : 23.45%
IDR
1998 - Bay | xx : 24.57%
1993 - Old | xx : 30.48%
IDR
1993 - Old | xx : 16.41%
1994 - Hann | xx : 30.67%
IDR4*
1990 - Bay | xx : 20.71%
1988 - Old | xx : 40.63%
1987 - Old | xx : 20.32%
1981 - Old | xx : 26.57%
IDR
1985 - Bay | xx : 6.25%
1984 - Hann | xx : 15.63%
1990 - Hann | xx : 41.02%
1978 - Hann | xx : 40.63%
1984 - Bay
1974 - Holst
1984 - Old
1980 - Westf
1983 - Old
1977 - Hann
1976 - Old
1980 - Westf
1975 - Hann
1977 - Hann
1976 - Hann
1981 - Hann
1983 - Hann
1969 - Hann
1968 - Hann
1976 - Hann
1978 - Bay
Copyright © 2020 Hippomundo.com